CEM III/A 32,5 N CHROMATMIN


Vlastnosti:

  • vyznačuje sa nízkym obsahom škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu - merané podľa EN 196-10:2004), pričom všetky ostatné parametre zodpovedajú EN 197-1
  • znižuje riziko vzniku ekzémov a rôznych kožných alergických reakcií, vrátane vysokotoxických a škodlivých karcinogénnych účinkov Cr(VI) na zdravie ľudí

Použitie:

  • používa sa predovšetkým tam, kde môže dôjsť k styku cementovej kaše s ľudskou pokožkou (potery, lepidlá na obklady a dlažby, suché omietkové zmesi, malty a pod.)
  • je vhodný hlavne na stavby vyžadujúce nižší vývoj hydratačného tepla, pomalý nárast pevností no vyšší než u CEM III/B 32,5 N, vyššiu chemickú odolnosť, je určený pre masívne stavby, základy budov, na podkladové vrstvy vozoviek, podklady z kameniva stabilizovaného cementom, k príprave betónov nižších tried C 8/10 – C 30/37, mált a omietkových zmesí
  • je vhodný pre betóny proti agresívnym vodám, veľkoobjemové betonáže, stabilzačné podklady a na výrobu tvárnic vystavených nepriaznivým klimatickým podmienkam
  • betón pripravený z tohto cementu má zvýšené pevnosti za ohybu, výhodou je predĺženie doby tuhnutia a tým lepšia spracovateľnosť betónu a v závislosti na množstve trosky je regulovateľný nárast krátkodobých pevností so zaručeným nárastom pevností dlhodobých
  • je vhodný najmä na betonáž v letnom období

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ
  • paletovaný - v papierových vreciach o hmotnosti 25 kg
  • paletovaný cement dodávame aj na paletách potiahnutých samozmršťovacou fóliou pre uskladnenie v náročných poveternostných podmienkach

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 60 224 ± 20
Pevnosť v tlaku: 7 dní N.mm-2 min. 16 21,7 ± 2,7
  28 dní N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 48,5 ± 2,5
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 0,7 ± 0,6
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 465 ± 13

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Enviromentálne vhodný produkt:
Karta bezpečnostných údajov:
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody