CEM I 52,5 R


Vlastnosti:

  • cement najvyššej pevnostnej triedy s najvyššími počiatočnými pevnosťami

Použitie:

  • je vhodný predovšetkým pre pevnostne extrémne náročné konštrukcie, betóny kvalitatívne vyšších tried C 45/55 a vyššie, predpäté betóny C 35/45 a vyššie, železobetóny, betónové výrobky, prefabrikáty a všade tam, kde je potrebné rýchle odformovanie do 12 - 24 hodín
  • umožňuje betonáž i v chladnom a mrazivom prostredí, pod teplotou 3 °C, kde je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad
  • z dôvodu vyššieho vývinu hydratačného tepla nie je vhodný pre veľkoobjemové betonáže

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 60 178 ± 15
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 20 43,0 ± 1,5
  7 dní N.mm-2 nepredpisuje 59,0 ± 2,0
  28 dní N.mm-2 min. 52,5 64,0 ± 2,3
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 531 ± 14

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Enviromentálne vhodný produkt:
Karta bezpečnostných údajov:
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody