Životné prostredie - Podmienky preberania odpadov na zhodnocovanie


  • Odpady na zhodnotenie v Považskej cementárni, a.s Ladce musia spĺňať podmienky vnútropodnikovej normy PNR LA 1105-01.
  • Požiadavky na kvalitu

Odpady určené na spaľovanie v cementárskej rotačnej peci musí spĺňať tieto parametre:

Parameter Metóda skúšania Požadovaná hodnota Medzná hodnota
Granulometria STN 01 5030 0 – 20 mm max. 25 mm
Výhrevnosť Qjr v dodanom stave STN ISO 1928 21 – 25 MJ/kg min. 20 MJ/kg
Vlhkosť STN 44 1377 5 – 9 % max. 10 %
Obsah popola STN ISO 1171 5 – 12 % max. 15 %
Obsah chlóru Cl STN ISO 587 0 – 0,5 % max. 0,7 %
Obsah síry STN 44 1379 0 – 0,1 % max. 0,3 %
Celkový obsah uhlíka Elementárna analýza 45 – 90 % min. 40 %

 

  • Upravené odpady sú prijímané od zmluvných partnerov

 

Zoznam odpadov,  ktoré je Považská cementáreň, a.s. oprávnená zhodnocovať.

odpadové plasty (okrem obalov)  02 01 04 
odpadová kôra a korok 03 01 01 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy  03 01 05
odpady inak nešpecifikované 03 01 99 
odpadová kôra a drevo  03 03 01 
mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky  03 03 07 
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu  03 03 08 
výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie  03 03 10 
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) 04 02 09 
organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky,  vosky) 04 02 10 
odpady z nespracovaných textilných vlákien  04 02 21 
odpady zo spracovaných textilných vlákien  04 02 22 
odpadový plast  07 02 13 
hobliny a triesky z plastov  12 01 05 
obaly z papiera a lepenky  15 01 01 
obaly z plastov  15 01 02 
obaly z dreva  15 01 03 
kompozitné obaly  15 01 05 
zmiešané obaly  15 01 06 
obaly z textilu  15 01 09 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminovane neb.látkami 15 01 10
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 15 02 02
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 15 02 03
plasty  16 01 19 
vyradené zariadenia  16 02 14 
časti odstránené z vyradených zariadení, 16 02 16 
drevo  17 02 01 
plasty  17 02 03 
horľavé odpady  19 02 10 
papier a lepenka  19 12 01 
plasty a guma  19 12 04 
horľavý odpad (palivo z odpadov)  19 12 10 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania obsahujúce NL 19 12 11
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 19 12 12 
papier a lepenka  20 01 01 
šatstvo  20 01 10 
textílie  20 01 11 
drevo iné ako uvedené v 20 01 37  20 01 38 
plasty  20 01 39 
kaly z odlučovačov oleja z vody 13 05 05
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 15 01 10
olejové filtre 16 01 07
priemyselné sadze 06 13 03
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 08 01 12
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 13 08 01 14
odpadové náterové prášky 08 02 01
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317 08 03 18
použité aktívne uhlie 19 09 04
odpadové rastlinné tkanivá  02 01 03 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  02 07 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10  03 03 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09  05 01 10
bitúmen 05 01 17
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd  19 08 05 
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 19 08 12 
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 19 08 14 
odpad z ťažby rudných nerastov 01 01 01
odpad z ťažby nerudných nerastov 01 01 02
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 01 03 08
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 01 04 10
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality 02 04 02
odpad z vápennej usadeniny 03 03 09
odpady obsahujúce síru 05 07 02
oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 06 03 16
popol, škvara a prach z kotlov 10 01 01
popolček z uhlia 10 01 02
popolček z rašeliny a neupraveného dreva 10 01 03
tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika 10 01 05
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu 10 01 07
popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 10 01 15
popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 10 01 17
odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne 10 01 25
odpad zo spracovania trosky 10 02 01
nespracovaná troska 10 02 02
tuhé znečisťujúce látky a prach 10 08 04
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 10 08 16
pecná troska 10 09 03
pecná troska 10 10 03
odpadové vláknité materiály na báze skla 10 11 03
odpady z pálenia a hasenia vápna 10 13 04
tuhé znečisťujúce látky a prach  iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 10 13 06 
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 10 13 07 
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 10 13 11
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 10 13 13
anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 16 03 04
popolček iný ako uvedený v 19 01 13 19 01 14
odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 19 01 18