English Slovenský

CEM I 42,5 R


Vlastnosti:

  • cement vysokej pevnostnej triedy s vysokými počiatočnými pevnosťami

Použitie:

  • je vhodný predovšetkým pre pevnostne náročné konštrukcie, betóny kvalitatívne vyšších tried C 30/37 – C 45/55, predpäté betóny C 30/37 – C 35/45, železobetóny, betónové výrobky, prefabrikáty a všade tam, kde je potrebné rýchle odformovanie do 24 hodín
  • umožňuje betonáž i v chladnom a mrazivom prostredí, pod teplotou 5 °C, kde je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad
  • z dôvodu vyššieho vývinu hydratačného teple nie je vhodný pre veľkoobjemové betonáže

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 60 208 ± 22
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 20 31,8 ± 1,9
  28 dní N.mm-2 min. 42,5 – max. 62,5 56,6 ± 2,2
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 405 ± 23

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Enviromentálne vhodný produkt:
Karta bezpečnostných údajov::
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody