English Slovenský

Životné prostredie - Využívanie alternatívnych palív


K hlavným environmentálnym celospoločenským problémom súčasnosti patrí hromadenie odpadov a klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním zemskej atmosféry. Tento tzv. skleníkový efekt je zapríčinený skleníkovými plynmi ako CO2, N2O, fluorované uhľovodíky, SF6 a obzvlášť CH4, ktorý sa vo veľkých množstvách tvorí a uvoľňuje pri rozklade organických látok uložených na skládkach komunálneho a priemyselného odpadu.

Zdrojom veľkej časti oxidu uhličitého CO2 je energetika (tepelné elektrárne, teplárne, vykurovanie domácností), metalurgický priemysel, doprava, priemyselná činnosť, výroba stavebných spojív (cement a vápno), keramiky a skla, hutníctvo, výroba ocele. Z hľadiska objemu emisií CO2 k produkovaniu nežiaducich emisií CO2 prispieva aj cementárenský priemysel. Množstvá CO2 z výroby cementov tvoria cca 7 % z celkových emisií CO2, z výroby železa a ocele je to cca 10 % a výroba energie a tepla prispieva k celkovým emisiám až 50 %. Výroba stavebných spojív je spojená s energeticky veľmi náročným procesom vysokoteplotného výpalu, na ich produkciu sa používajú prírodné uhličitany, pričom sa vo veľkej miere využívajú fosílne palivá.

K zamedzeniu rastu emisií skleníkových plynov, najmä CO2 a dosiahnutiu ich poklesu, bol od roku 2005 zavedný v EÚ (rovnako ako aj v iných štátoch, ktoré ratifikovali Kjótsky protokol) systém prideľovania kvót emisií skleníkových plynov.

Jednou z možností riešenia globálnych enviromentálnych celospoločenských problémov je využitie vhodných odpadov na výrobu cementov a to tak vo forme alternatívnych palív ako aj alternatívnych surovín. Ako alternatívne palivá sú využívané vhodné odpady s vysokým energetickým obsahom, ktoré môžu nahrádzať prírodné neobnoviteľné fosílne palivá pri generovaní potrebnej tepelnej energie a taktiež nahradiť vyemitované množstvá CO2 z fosílnych palív. Vhodné sú hlavne odpady s obsahom biomasy, spaľovaním ktorej nerastú emisie CO2. Spaľovanie biomasy je podporené aj legislatívou EÚ - smernicou 2001/77/EC ako obnoviteľného zdroja energie. Ako alternatívne suroviny sú v cementárenskom priemysle využívané odpady produkované inými priemyselnými odvetviami. Sem patria hlavne troska, popolčeky, chemo- a energosádrovec, železité prísady a pod.