English Slovenský

Životné prostredie - Podmienky preberania odpadov na zhodnocovanie


 • Odpady na zhodnotenie v Považskej cementárni, a.s Ladce musia spĺňať podmienky vnútropodnikovej normy PNR LA 1105-01.
 • Požiadavky na kvalitu

Odpady určené na spoluspaľovanie v cementárskej rotačnej peci musia spĺňať tieto parametre (19 12 10, 19 12 11 a 19 12 12)

 

Parameter

Metóda skúšania

Požadovaná hodnota

Medzná hodnota

Výhrevnosť Qjr v dodanom stave Pre Hl. horák

STN ISO 1928

24 – 28 MJ/kg

min.18 MJ/kg max.32 MJ/kg

Výhrevnosť Qjr v dodanom stave

Pre KKS

STN ISO 1928

13 – 23 MJ/kg

min. 8 MJ/kg max.28 MJ/kg

Vlhkosť*

STN 44 1377

5 – 15 %

max. 25 %

Obsah popola*

STN ISO 1171

5 – 12 %

max. 20 %

Obsah chlóru Cl

STN ISO 587

0 – 1 %

max. 1,5 %

Obsah síry

STN 44 1379

0 – 1,5 %

max. 3 %

Celkový obsah uhlíka*

Elementárna analýza

45 – 90 %

min. 40 %

Poznámka: * pre odpady na biologickej báze uvedené v nasledovnej tabuľke platí:

 • Vlhkosť sa nestanovuje
 • Požadovaná hodnota pre obsah popola je 5 – 50 %, max. 65 %
 • Požadovaná hodnota pre celkový obsah uhlíka je 10 – 90 %, min. 10 %

Číslo odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 17

bitúmen

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

O

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

O

Považská cementáreň, a.s., Ladce pri preberaní odpadov na zhodnotenie vyžaduje pri prvom prebraní odpadu rozbor v tomto rozsahu:

A)   Všetky odpady: stanovenie koncentrácie: chlór, chróm, ortuť, meď a TOC (celkový organický uhlík)

B)   Kvapalné odpady: teplota vzplanutia, výhrevnosť, obsah nerozpustených látok

C)   Tuhé odpady: granulometria, výhrevnosť (pre zhodnotenie R1)

Pri opakovaných dodávkach sa vyžaduje stanovenie koncentrácie chlóru. Početnosť  stanovenia ostatných ukazovateľov určí zmluva.

 

 • Obsah kovov (maximálny povolený limit)
  • Tl                                                   10 mg/kg
  • Hg                                                   5 mg/kg
  • Pb                                             5 000 mg/kg
  • Zn                                           15 000 mg/kg
  • F, Br, I (suma)                            2 000 mg/kg
  • As                                                 200 mg/kg
  • Cd                                                100 mg/kg
  • Cu                                              1 000 mg/kg
  • Cr                                               2 500 mg/kg
  • Co                                                 200 mg/kg
  • Polychlorované bifenyli*                150 mg/kg

*iba v prípade odpadu s kat. číslom 19 12 11

 

 • Upravené odpady sú prijímané od zmluvných partnerov

 

Zoznam odpadov,  ktoré je Považská cementáreň, a.s. oprávnená zhodnocovať.

 

Číslo odpadu

Názov odpadu

Kategória odpadu

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a neupraveného dreva

O

10 01 17

popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 09 03

pecná troska

O

10 10 03

pecná troska

O

16 03 04

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

O

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

12 01 07

Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 10

Syntetické rezné oleje

N

12 01 12

Použité vosky a tuky

N

13 01 10

Nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

N

13 01 13

Iné hydraulické oleje

N

13 02 05

Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 06

Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 07

Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 08

Iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 03 07

Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 08

Syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 09

Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 10

Iné izolačné a teplonosné oleje

N

13 04 01

Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

N

13 04 02

Odpadové oleje z prístavných kanálov

N

13 04 03

Odpadové oleje z prevádzky iných lodí

N

15 01 10

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 02

Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

16 01 07

Olejové filtre

N

19 12 11

Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

N

02 01 04

odpadové plasty (okrem obalov)

O

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité    dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

O

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 10

výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

O

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

07 02 13

odpadový plast

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

15 01 02

obaly z plastov

O

15 01 03

obaly z dreva

O

15 01 05

kompozitné obaly

O

15 01 06

zmiešané obaly

O

15 01 09

obaly z textilu

O

15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

O

16 01 19

plasty

O

16 02 14

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13

O

16 02 16

časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15

O

17 02 01

drevo

O

17 02 03

plasty

O

19 02 10

horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

O

19 12 01

papier a lepenka

O

19 12 04

plasty a guma

O

19 12 10

horľavý odpad (palivo z odpadov)

O

19 12 12

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

O

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

02 01 03

odpadové rastlinné tkanivá

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 17

bitúmen

O

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

O

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

O

19 08 14

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

O

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

06 13 03

priemyselné sadze

O

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

19 09 04

použité aktívne uhlie

O

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

19 12 04

plasty a guma

O

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a neupraveného dreva

O

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

O

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

O

10 01 15

popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

O

10 01 17

popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

O

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

O

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

O

10 13 06

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

O

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 101309 a 101310

O

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

O

16 11 06

Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 161105

O

17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

19 01 14

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

O

19 01 18

odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17

O