English Slovenský

CEM II/A-S 42,5 R


Vlastnosti:

  • vyznačuje sa nízkym obsahom škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr (VI) na kg cementu - merané podľa EN 196-10:2004), pričom všetky ostatné parametre zodpovedajú EN 197-1
  • znižuje riziko vzniku ekzémov a rôznych kožných alergických reakcií, vrátane vysokotoxických a škodlivých karcinogénnych účinkov Cr (VI) na zdravie ľudí

Použitie:

  • používa sa predovšetkým tam, kde môže dôjsť k styku cementovej kaše s ľudskou pokožkou (potery, lepidlá na obklady a dlažby, suché omietkové zmesi, malty a pod.)
  • je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel
  • je vhodný na výrobu betónových zmesí kavalitatívne vyšších tried C 30/37 - C 45/55
  • uplatňuje sa pri výrobe pevnostne náročných betónových konštrukcií, na predpäté betóny C 30/37 - C 35/45, betóny proti agresívnym vodám, železobetóny, betónové výrobky, prefabrikáty a všade tam, kde je potrebné rýchlo odformovanie do 24 hodín
  • umožňuje betonáž i v chladnom a mrazivom prostredí, pod teplotou 5 °C, kde je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ
  • paletovaný - v papierových vreciach o hmotnosti 25 kg. Paletovaný cement dodávame na EURO paletách potiahnutých samozmršťovacou fóliou.

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 60 233 ± 18
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 20 29,2 ± 0,7
  28 dní N.mm-2 min. 42,5 - max. 62,5 60,1 ± 2,1
Obsah Cr (VI)   ppm max. 2 1,3 ± 0,5
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 463 ± 16

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Karta bezpečnostných údajov::
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody