English Slovenský

O spoločnosti - Etický kódex


 

ETICKÝ KÓDEX

SPOLOČNOSTI POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, A.S. LADCE

 

1. Preambula

Považská cementáreň a.s. Ladce (ďalej PCLA) je prvou cementárňou na území dnešného Slovenska na výrobu portlandských cementov. Jej história sa začala písať v roku 1889. Za obdobie doterajšej existencie sa postupne menila technicko-technologická úroveň spoločnosti, zlepšovali sa podmienky ochrany životného prostredia, pribudla dcérska spoločnosť  LADCE Betón. Kumulovali sa poznatky a skúsenosti generácií riadiacich pracovníkov sociálneho a všeľudského charakteru, generujúce hodnotovú nadstavbu pracovného práva. Jej uplatňovanie umožňuje zmysluplne pracovať v Považskej cementárni, ktorá patrí k spoľahlivým výrobcom kvalitnej produkcie v stredoeurópskom regióne.

Etický kódex je vnútropodniková norma, ktorá je určená všetkým zamestnancom. Je súhrnom etických hodnôt, ktoré má firma a najmä jej zamestnanci rešpektovať pri svojich aktivitách. Rozširuje povinnosti zamestnanca definované v Zákonníku práce, Organizačnom poriadku, Pracovnom poriadku spoločnosti a Politike kvality.

 

2. Hodnotové priority spoločnosti, štandardy etických hodnôt pre spoločnosť a každého zamestnanca

 

a) Podniková kultúra

Podniková kultúra je výsledkom systematicky a cieľavedome orientovaných aktivít riadiacich pracovísk a v každom podniku je jedinečná. Hodnotná firemná kultúra je zdrojom konkurenčnej výhody. Preto vo firme podporujeme kultúru osobného styku, kultúru priateľstva.

Uvedomujeme si, že sme dočasnými správcami prepožičaných hodnôt s povinnosťou spravovať hodnoty v súlade so svojimi schopnosťami, s cieľom zanechať pozitívny odkaz v rozvoji ich materiálnej a etickejúrovne.

Tak ako rešpektujeme úlohu ekonomickej efektívnosti, dôležitej z hľadiska tvorby zdrojov nevyhnutných pre rozvoj spoločnosti, vnímame zásady  rešpektovania ľudskej dôstojnosti. Podnikanie chápeme ako  poslanie s veľkou zodpovednosťou a službu spoločnosti. Pritom nezabúdame na oprávnené potreby zamestnancov, nevynímajúc pomoc ľuďom, ktorí sú odkázaní na veľkorysosť druhých.

Našou trvalou snahou je vytváranie atmosféry spolupatričnosti, v ktorej  sa ľudia všestranne rozvíjajú, stotožňujú sa s cieľmi spoločnosti a dosahujú ich.

 

b) Spoločnosť a zamestnanec

Spoločnosť PCLA ako zamestnávateľ:

- dôsledne rešpektuje ľudské práva a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť zamestnancov, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a iné vnútorné predpisy spoločnosti,

- rešpektuje základné práva a to právo na slobodu, združovania sa v odborových organizáciách a právo na kolektívne vyjednávania v rámci platnej legislatívy,

- zabezpečuje BOZP a vytváranie vhodných a dôstojných pracovných podmienok pre zamestnanca s ohľadom na mieru finančných možností,

- uplatňuje princíp spravodlivého odmeňovania podľa kvality, odbornosti a množstva vykonanej práce,

- poskytuje zamestnancom možnosť školení, vzdelávania, zákonných liečebných pobytov, ktoré podporujú ich pracovný rozvoj a zdravotný stav,

-umožňuje zamestnancom možnosť stretnutí a diskusií o pracovných záležitostiach aj mimo sídla spoločnosti ako aj spoločenské stretnutie vedenia spoločnosti so zamestnancami (napr. v stredisku Cementár Bel. Slatiny a pod.)

- poskytuje rovné príležitosti všetkým bez ohľadu na ich rasu, farbu pleti, pohlavie, národnosť, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, či inú odlišujúcu charakteristiku. Vytváraním motivačného prostrediav zárodku ruší konfliktyna pracoviskách, frustráciu a stres. Netoleruje nedôveru, závisť voči úspechu iného zamestnanca, ani ľahostajnosť k spoločnému záujmu.

 

c) Zamestnanec a spoločnosť

Zamestnanec v rámci svojho pracovného zaradenia koná odborne v súlade so zákonmi a inými právnymi a bezpečnostnými predpismi platnými v SR, vnútropodnikovými normami ako Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a dokumentáciou integrovaného manažérskeho systému. Kvalifikovaný a motivovaný zamestnanec je základom úspechu PCLA. Zamestnanec koná aktívne tak, aby prispieval k rastu hodnoty firmy a  jej dobrého mena, cieľavedome  využíva možnosti na zvýšenie svojej výkonnosti a správa sa v súlade s nasledujúcim súborom  záväzkov:

Zamestnanec spoločnosti :

- vykonáva svoju prácu v požadovanej kvalite, čím zabezpečuje firemnú i vlastnú prosperitu. Je odborník, neustále sa vzdeláva a tým zvyšuje osobnú kvalitu. Je povinný zoznámiť sa, na úrovni zodpovedajúcej  postaveniu, s povinnosťami plynúcimi z manažérskych systémov podľa EN ISO 9001:2015, SEM 14001:2015,OHSAS 45001:2018.

- uspokojuje požiadavky zákazníka, nakoľko len tak je možný rozvoj spoločnosti. Za zákazníka sa nepovažuje len externý odberateľ produkcie, ale rovnako organizačné jednotky spoločnosti a jednotliví spolupracovníci. Zamestnanec uznáva za najvyššiu prioritu plnenie si pracovných povinností a príslušnosť k firemnej značke. Je neprípustné zákazníka obťažovať, urážať a neslušne sa k nemu správať.

- vo vzťahoch ku vonkajším obchodným partnerom nevzbudzuje nereálne   očakávania a nenavádza na korupciu, čo by prijatím úplatku mohlo viesť k jeho osobnému obohateniu. Preukázanie takéhoto správania bude posudzované v zmysle interných a právnych predpisov. Dary a výhody môžu byť poskytované, prípadne prijaté len v rozsahu  miestnej tradície zdvorilosti a etiky obchodnej praxe.

- pri vystupovaní na verejnosti háji dobré meno a chráni záujmy spoločnosti. Pracuje vždy s vedomím plnej zodpovednosti za dôsledky svojho konania. Správa sa a pracuje tak, aby výsledok jeho práce nekomplikoval prácu spolupracovníkov, alebo nebrzdil ich iniciatívu.

Je si vedomý, že prosperitu firmy výrazne ovplyvňujú konkurenčné vzťahy. Všíma si postup a konanie konkurencie. Na zber informácií o konkurencií využíva len legálne prostriedky.

 

d) Vzťah k vonkajšiemu prostrediu

- PCLA sa zameriava na také podnikanie v oblasti výroby stavebných materiálov, ktoré je založené na princípoch trvalej udržateľnosti ochrany životného prostredia vrátane ochrany klímy. PCLA rešpektuje vo všetkých činnostiach platné technologické a ekologické normy a presadzuje znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov,

- PCLA spolupracuje so zástupcami štátnej správy, samosprávy a rôznymi inštitúciami, komunitami a spolkami, s cieľom spoluvytvárať také vonkajšie prostredie, ktoré je výhodné pre miestne komunity, ale hlavne podporuje dlhodobé ciele pri rozvoji našej spoločnosti,

- PCLA, jej vedúci predstavitelia a zamestnanci sa účinne zapájajú do spoločensko-kultúrnych a duchovných aktivít hlavne v obci Ladce a regióne stredného Považia.

 

e) Úcta k spolupracovníkovi

Každý zamestnanec spoločnosti je jedinečnou a slobodnou bytosťou. Ak rešpektuje povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, a riadi sa pravidlami firemnej kultúry a hodnôt, má nárok na úctu, slušné a korektné zaobchádzanie zo strany akcionárov, orgánov spoločnosti, vedenia spoločnosti i zo strany spolupracovníkov. 

V kolektíve spolupracovníkov v situáciách, ktoré neupravuje žiadny právny rámec,udržiava zamestnanec vzťahy založené na úcte a dôstojnosti človeka. Uplatňuje taký vysoký štandard  spolupatričnosti, aký očakáva od ostatných voči sebe. Na pracoviskách je neprípustné akékoľvek obťažovanie, diskriminácia, ohováranie, osočovanie, ponižovanie, šikanovanie, znevažovanie výsledkov práce a vôbec akákoľvek neúcta ani žiadna forma mobbingových ani bossingových praktík.

 

f) Iné pravidlá

- dôverné informácie týkajúce sa stratégie spoločnosti, technológie a výroby, marketingových plánov, investícií, obchodných prípadov, obchodných zmlúv, cien, dodávateľov, personálu a pod., sú majetkom spoločnosti. Nemožno ich publikovať, poskytovať tretím osobám, alebo využiť vo svoj prospech.

- zamestnanec nesmie uskutočňovať stálu podnikateľskú činnosť bez súhlasu vedenia spoločnosti, ktorá by akýmkoľvek spôsobom bránila výkonu jeho pracovných povinností.

- zamestnanec sa správa bezpečne, používa pracovné postupy vylučujúce pracovné úrazy, riadi sa pravidlami psychohygieny a zdravého životného štýlu.

 

3. Záver

- všetci zamestnanci v PCLA sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, preukázať vysoký stupeň profesionálneho správania  a to nielen po odbornej stránke ale aj dodržiavaním princípov  podnikateľskej etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie. 

- zamestnanec spoločnosti je povinný oznámiť porušenie Etického kódexu svojmu priamemu nadriadenému alebo ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Oznámenie možno urobiť ústne, písomne, e-mailom alebo telefonicky. Príslušný nadriadený je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami, resp. postúpiť vec odbornému, prípadne generálnemu riaditeľovi na doriešenie. Úmyselné nepravdivé oznámenie porušenia Etického kódexu so zámerom poškodiť určitú osobu, sa posudzuje ako porušenie Etického kódexu.

- tento Etický kódex je súčasťou platného Pracovného poriadku (tvorí jeho prílohu) a je záväzný pre všetkých zamestnancov PCLA.

 

Ladce 30. 12. 2016

 Ing. Anton Barcík

                                                                                    generálny riaditeľ