English Slovenský

CEM II / B-M (S-L) 32,5 R


Vlastnosti:

  • vyznačuje sa vysokými konečnými pevnosťami a pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla

Použitie:

  • je vhodný prakticky na všetky klasické stavebné práce, má výbornú spracovateľnosť
  • je vhodný na betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže
  • je vhodný na prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 - C 30/37 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 35/45 iba s plastifikátorom
  • nie je vhodný pre práce kde je požadovaný rýchly nárast pevností, a pre betón uložený v agresívnom prostredí síranových vôd

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ

  

merná jednotka

požadované hodnoty EN 197-1

Dosahované hodnoty v 
PCLA, a.s., Ladce

Začiatok tuhnutia:   minúta min. 75 203 ± 18
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 10 15,2 ± 2,2
  28 dní N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 40,4 ± 3,4
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 450 ± 24

 

 


Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Karta bezpečnostných údajov::
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody