English Slovenský

Solidox


solidifikačná prímes do hydraulických spojív

 

Certifikovaný produkt SOLIDOX je jemný, béžový až biely, anorganický, hygroskopický práškový materiál vhodného zloženia, ktorý je zmesou jemne zomletého prírodného vápenca a odpraškov vznikajúcich pri  výrobe portlandského slinku v cementárskej rotačnej peci, pričom je tu limitovaný obsah chloridov do 10 %.

 

Priaznivé vlastnosti poloproduktu SOLIDOXu ako prímesi do hydraulických spojív pre vozovky a do zmesi na stabilizáciu zemín, príp. do zmesi na solidifikáciu odpadov boli preukázané radom skúšok nielen v Považskej cementárni a.s. Ladce, ale aj nezávislými vedeckými inštitútmi, popritom bol preverený aj praktickými výrobnými skúškami v oblasti výroby a spracovania stavebných materiálov.

 

Použitie SOLIDOX  vyhovuje požiadavkám STN EN 13282-2  Hydraulické spojivá pre vozovky, čl. 5.2 Doplňujúce zložky a využíva sa  ako prímes do týchto hydraulických spojív pre vozovky, prípadne do ďalších zmesi na stabilizáciu zemín, alebo i do zmesi na solidifikáciu odpadov, pričom zlepšujú niektoré fyzikálno-mechanické vlastnosti týchto hydraulických spojív.

 

Vyhlásenie o parametroch výrobku

Certifikát o nemennosti parametrov

Karta bezpečnostných údajov

Rádionuklidy