English Slovenský

O spoločnosti - História


Dôležité historické medzníky

1889

 • začiatok výstavby prvej cementárne na území Slovenska na výrobu portlandského cementu v Ladcoch s obchodným názvom „Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf von Schenk – Ledecz“;

1895

 • továreň zamestnávala 500 zamestnancov, najmä z okolia Ladiec, s vysokým podielom manuálnej práce;

1908

 • pokusy s automatickou výrobou v Schneiderovej šachtovke (pokusy pokračovali v roku 1920);

1911

 • novým majiteľom sa stala Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna „Zsolnauer Zement und Kalkfabrik – Akciengesselschaft“;

1926

 • inštalácia automatických šachtových pecí podľa systému Hauenschild;

1933

 • začiatok výroby hlinitanového cementu pod názvom „Bauxit“;

1939 až 1943

 • značný pokles výroby, majiteľ Maďarská všeobecná úverová banka;

1950

 • nový majiteľ Slovenské cementárne a vápenky, n. p. Cementáreň Ladce (v ďalších rokoch je cementáreň súčasťou Výrobnohospodárskej jednotky cementární a vápeniek na Slovensku, ktoré boli riadené z úrovne generálneho riaditeľstva v Trenčíne. Právne formy spoločnosti sa menili, od roku 1981 to bola forma koncernového podniku);

1963

 • zmena koncepcie výstavby zo šachtových na rotačnú pec;

1969

 • uvedenie zmodernizovaného závodu do prevádzky;

1971

 • prekročenie hranice výroby 400 000 ton cementu za rok;

1977

 • ďalší nárast výroby cementu – prekročenie hranice 600 tis. ton za rok;

1978

 • odčlenenie závodu Vápenka Žirany a pripojenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka;

1982

 • začiatok spaľovania opotrebovaných pneumatík;

1986

 • zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – lomového hospodárstva (výstavba ciest);

1990

 • odčlenenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka, osamostatnenie a odčlenenie od VHJ CEVA;

1995

 • privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement, a. s. Ladce – zamestnanecká spoločnosť;

1997

 • začiatok výroby betónových zmesí, založenie dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava;

1999

 • doplnenie akcionárskych štruktúr o spoločnosti Berger Holding GmbH Passau a Lafarge Betón, s. r. o. Bratislava;

2000

 • schválenie „Investičného generelu“ – rozsiahlej prestavby a modernizácie cementárne s cieľom ďalšieho rastu výkonnosti,
 • začiatok rekonštrukcie výmenníka RP (rekonštrukcia pokračovala postupnými krokmi do roku 2008);

2001

 • realizácia investičnej úlohy „Výstavba uhoľného hospodárstva“;

2002

 • spaľovanie mäsovokostnej múčky, neskôr uplatnenie technológie Biotrix;

2003

 • rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 700 tis. ton za rok;

2005

 • zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne, vybudovanie linky na spaľovanie tuhých alternatívnych palív,
 • rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 800 tis. ton za rok;
 • udelenie Európskeho patentu za „Spôsob výroby bezchrómového cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská cementáreň, a. s. Ladce;

2006

 • rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 900 tis. ton za rok,
 • modernizácia rotačnej pece (pokračovanie predchádzajúcich etáp zvyšovania výkonnosti RP);
 • významný nárast podielu alternatívnych palív (viac ako 1/3 celkovej spotreby), tento podiel v ďalších rokoch naďalej rastie;

2007

 • realizácia investičnej úlohy “Valcový cementový mlyn CM 2“;

2008

 • rekordná výroba slinku a cementov, prekročenie historického rekordného míľnika 1 000 000 ton vo výrobe a predaji cementu za rok;
 • ďalší rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava – nové betonárne v Nitre, Galante a Tvrdošíne (v roku 2009 aj v Žiari nad Hronom);