English Slovenský

CEM II / B-M (S-L) 42,5 N


Vlastnosti:

  • vyznačuje sa vysokými počiatočnými i konečnými pevnosťami a pri procese tuhnutia rýchlym vývinom hydratačného tepla, obsah vysokopecnej granulovanej trosky v zmesi s optimálnym obsahom jemnezomletého vápenca zabezpečuje vysokú plasticitu betónových zmesí, vykazuje nižšiu uhlíkovú stopu oproti portlandským cementom.

Použitie:

  • je vhodný na všetky klasické i špeciálne stavebné práce, má výbornú spracovateľnosť
  • je vhodný na betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže, je vhodný na prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 - C 40/45 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 45/50 iba s plastifikátorom
  • nie je vhodný pre práce, kde je požadovaný pomalý nárast pevností

Dosahované normové parametre :

  • PVT-2dni : 22 – 25 MPa
  • PVT-28 dní : 48 – 52 MPa
  • Poč. tuhnutia : 150 – 180 minút
  • Jemnosť mletia : 440 – 460 m2/kg


Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Karta bezpečnostných údajov::
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody