English Slovenský

Životné prostredie - Spaľovanie odpadov


Spaľovanie odpadov v cementárenskej rotačnej peci nie je len energetické zhodnotenie odpadu, ale predstavuje aj veľmi výhodné materiálové zhodnotenie anorganickej zložky odpadov.

Jedinečnými výhodami spaľovania odpadov v cementárenských rotačných peciach sú:

  • vysoké teploty spaľovania a zaručená oxidačná atmosféra pri výpale slinku, čo umožňuje dokonalú vysokotepelnú deštrukciu v oxidačnej atmosfére,
  • dostatočne dlhá zdržná doba spaľovaných substrátov v zónach s vysokými teplotami,
  • bezodpadové spálenie akýchkoľvek organických substrátov bez vzniku popola, keďže ten sa okamžite viaže do páleného slinku,
  • využitie tepelného obsahu organických substrátov a šetrenie ušľachtilých palív,
  • vznik netoxických spalín,
  • vysoká turbulencia plynných prúdov, to znamená veľké premiešavanie spaľovaných komponentov s horúcim spaľovacím vzduchom a spalinami,
  • vysoká organizovanosť práce s možnosťou automatického riadenia procesu spaľovania.

Spaľovaním organických odpadov v cementárenských rotačných peciach sa ekonomicky zhodnocuje ich energetický obsah a šetria sa drahé ušľachtilé palivá. Jedná sa tu o bezodpadovú, ekologickú, hygienickú, ekonomickú a hospodárnu likvidáciu odpadov s dokonalým zhodnotením ich energetickej a materiálovej zložky, so zníženou produkciou emisií, a preto tento smer využitia odpadov ako palív v cementárskych rotačných peciach prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Spaľovanie odpadov v cementárenských rotačných peciach napomáha znižovať náklady na výrobu cementu a tým udržovať konkurenčnú schopnosť cementární. Nové činnosti súvisiace s prípravou alternatívnych palív z odpadov napomáhajú zvyšovať zamestnanosť. Zhodnocovanie alternatívnych palív prispieva k Stratégii rozvoja konkurencieschopnosti SR v súlade s programom MINERVA.

 

Opotrebované pneumatiky


Považská cementáreň, a. s., Ladce začala úspešne spaľovať opotrebované pneumatiky a gumový odpad vo svojej rotačnej peci s disperzným výmenníkom tepla už od roku 1983.

Dlhodobé skúsenosti preukázali možnosť náhrady cca 10 % ušľachtilého paliva, pričom aj naďalej existuje potenciál ďalších úspor.
Výsledky zo spaľovania ukázali dokonale zvládnutý proces likvidácie opotrebovaných pneumatík a gumových odpadov bez negatívneho dopadu na kvalitu produkcie a životné prostredie.

Považská cementáreň, a. s., Ladce týmto spôsobom dokáže bezproblémovo zneškodniť 10000 ton opotrebovaných pneumatík a gumového odpadu za rok.

 

 

 

Mäsovokostné múčky


Považská cementáreň, a. s., Ladce sa ako prvá slovenská cementáreň aktívne postavila k zamedzeniu šírenia BSE v Slovenskej republike. Už pri skúšobnej prevádzke spoluspaľovania mäsovokostných múčok v rokoch 2001 – 2002 boli zistené veľmi významné skutočnosti, ktoré potvrdili, že cementárenská rotačná pec zabezpečuje bezpečnú, ekologickú, bezodpadovú a hospodárnu likvidáciu stabilizovaných rizikových materiálov živočíšneho pôvodu z kafilérií. Na základe analýzy týchto skutočností Považská cementáreň, a.s. vyvinula úplne novú ekotechnológiu BIOTRIX pre podstatne vyššie zhodnotenie týchto odpadov s ďalším znížením emisie CO2.

 

Technológia BIOTRIX sa opiera o tri piliere:


  • vysosokoteplotná deštrukcia v plameni,
  • nový spôsob kontroly kvality slinku na báze bezodpadovej väzby popola do slinku s potlačením inhibičného účinku fosforu na vlastnosti cementárenského slinku,
  • verejná kontrola emisií NOx, CO a TZL.

BIOTRIX je ukážkou zosúlaďovania výsledkov vlastného výskumu, keď realizované inovácie prispeli k inteligentnému riešeniu celospoločenskej problematiky s globálnym ekologickým a ekonomickým efektom. Ekotechnológia BIOTRIX je skvele využiteľná aj pre iné bioodpady.

V roku 2003 bolo Považskej cementárni a.s., Ladce za „Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárskych rotačných peciach“ udelené čestné uznanie predsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené technické riešenie. Ekotechnológia BIOTRIX bola ocenená Zlatou plaketou 14. veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA 2004.

 

Tuhé alternatívne palivá


K doterajším alternatívnym palivám pribudli v roku 2005 aj tuhé alternatívne palivá ( TAP ). Upravený odpad z textilu, plastov, dreva a papiera sa spaľuje v modernej rotačnej peci pri vysokej teplote. Cementáreň využíva vysokú kalorickú hodnotu odpadu, ktorý by inak devastoval životné prostredie. Dávkovanie tuhých alternatívnych palív sa bude v cementárni ďalej zvyšovať na úroveň prijateľného technologického limitu.

Nová technológia je pripravená zvýšiť objemy likvidovaných odpadov, ktoré okrem ekonomických efektov prinášajú aj výrazný celospoločenský prínos, hlavne po zmene legislatívy SR v prospech využívania alternatívnych zdrojov energie a najmä zastavenia skládkovania cenných surovín. TAP-P musí spĺňať prísne kvalitatívne kritéria ako bežné certifikované palivo.

V súčasnosti tvoria alternatívne palivá 30 % celkovej energetickej spotreby a ich spaľovanie kontrolujú príslušné úrady ochrany životného prostredia podľa noriem EÚ. Ekologizácia výroby v Považskej cementárni, a. s. výrazne prispela k zníženiu emisií oxidu uhličitého i prašnosti v ovzduší.

 


 

Platné integrované povolenia sú na adrese:

https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=387