CEM II/B-S 32,5 R CHROMATMIN


Vlastnosti:

  • vyznačuje nízkym obsahom škodlivého vodorozpustného Cr (VI) pod 2 ppm (2 mg Cr(VI) na kg cementu - merané podľa EN 196-10:2004), pričom všetky ostatné parametre zodpovedajú EN 197-1
  • znižuje riziko vzniku ekzémov a rôznych kožných alergických reakcií, vrátane vysokotoxických a škodlivých karcinogénnych účinkov Cr(VI) na zdravie ľudí

Použitie:

  • používa sa predovšetkým tam, kde môže dôjsť k styku cementovej kaše s ľudskou pokožkou (potery, lepidlá na obklady a dlažby, suché omietkové zmesi, malty a pod.)
  • je vhodný na výrobu suchých omietkových zmesí, murovacích cementových mált, cementových lepidiel, betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 – C 35/45, striekaný betón, betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže a betóny so zvýšenou chemickou odolnosťou proti agresívnym vodám

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ
  • paletovaný - v papierových vreciach o hmotnosti 25 kg
  • paletovaný cement dodávame aj na paletách potiahnutých samozmršťovacou fóliou pre uskladnenie v náročných poveternostných podmienkach

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 75 221 ± 23
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 10 15,2 ± 1,5
  28 dní N.mm-2 min. 32,5 – max. 52,5 46,5 ± 2,2
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 393 ± 18
Obsah Cr (VI):   ppm max. 2 0,9 ± 0,7

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Karta bezpečnostných údajov:
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody